Domov > Riešenia > 

Registratúra

Riešenie Evidencia Registratúry (ER) poskytuje moduly a nástroje pre elektronickú evidenciu registratúrnych záznamov v zmysle zákona 395/2002.

 er

Riešenie ER umožňuje sledovať  celý životný cyklus komponentov registratúry (dokumentov a iných médií) od ich prípravy, tvorby až po zaradenie do registratúrneho denníka  a vyradenie. ER pokrýva evidenciu záznamov v elektronickej forme aj v papierovej forme, ktorá je aktuálne požadovaná v zmysle platnej legislatívy.

Dôležitou vlastnosťou ER je integrácia so systémom pre správu dokumentov (Dokument manažment).

Správca registratúry získava s riešením ER nástroje na vedenie registratúry v zmysle platného
Registratúrneho poriadku a Registratúrneho plánu:

  • centrálna tvorba registratúrneho denníka
  • zaraďovanie registratúrnych záznamov do spisov
  • automatizované uzatváranie a vyraďovanie spisov

er02

er03