Domov > Riešenia > 

MoVe

MOnitoring VEhicle - Digitálny Dispečing

Monitorovanie vozidiel a výkazníctvo inak.  Všetky náklady na PHM si môžete dať do nákladov.

motto

Pre tvorbu elektronickej evidencie prevádzky motorových vozidiel postačuje váš smartphone s dátovým prenosom.

Aplikácia je určená pre riadenie a monitorovanie mobilných servisných jednotiek, automobilovej flotily v teréne  a dispečing (zdravotné služby, hromadná doprava osôb, servis klimatizačných jednotiek, údržba zariadení, strážna služba, montáže a dodávka zariadení,...) podľa plánovaných úloh údržby a podľa operatívnej potreby nahlásenej dispečerovi. Umožňuje sprehľadnenie pohybu posádok a informoje o stave plnenia úloh. Zjednoduší prácu pomocou elektronickej evidencie výkazov a výkonov, minimalizuje administratívne zaťaženie a výrazne zníži chybovosť pri spracovaní dokumentácie výkazov. Dokáže zmerať skutočné vyťaženie pracovníkov a odhalí potenciálne stratové časy, čím zvýši efektivitu poskytovaných služieb. Pri správnom nastavení KPI (key performance indicator) dokáže operatívne vyhodnocovať hlavné ukazovatele činností (dashboard). Je ideálnym pomocníkom dispečera pre zvládnutie akéhokoľvek náporu. Nezabudne na žiadneho klienta/zákazku.

MoVe vytvára dokumentáciu trás, okrem režimu súkromná jazda. Z dôvodu ochrany súkromia sa počas súkromnej jazdy zaznamenáva len jeho počiatočný a konečný stav (poloha, ubehnuté km, spotreba).

Moduly

 • Žiadanka na prepravu (intra-internetová aplikácia)
 • Dispečing (thin client + server (service bus)) - jazdný príkaz, monitoring
 • Mobilná jednotka (smart phone, tablet)
 • Spracovanie výkazov (intra-internetová aplikácia)
 • Popis funkcií riešenia MoVe.

V prípade potreby je ju možné pomocou dátových konektorov prepojiť s ďalšími aplikáciami ako napríklad

 • Facility Manažment (správa pracovníkov (kvalifikácia, oprávnenia, kalendár dostupnosti, správa mobilného parku, zariadení...),
 • plánovanie úloh alebo CRM,
 • fakturácia,
 • knižnica dokumentov, ktorá môže poslúžiť v teréne ako zdroj informácií a podpora pri zložitejších úkonoch - servisné postupy, návody, technické dokumentácie a pod. 
 • objednávka odberateľa služby, ak je to potrebné umožňuje priamu komunikáciu servisnej jednotky s odberateľom služby (hlasová komunikácia, zasielanie podporných dokumentov),
 • kamerový systém (Molekula) pre monitorovanie interiéru vozidla, alebo záznam jazdnej situácie,
 • účtovníctvo, podklady pre rozúčtovanie nákladov.

Výhody moderného riadenia dispečingu

 • Elektronická Príprava a evidencia Jazdných Príkazov z možnosťou operatívnej zmeny Jazdného príkazu
  • zjednodušenie a spresnenie výkazníctva knihy jázd
 • MoVe je výkonný pomocník dispečera
  • maximálny prehľad stavu vybavovania úloh jazdného príkazu 
  • zobrazenie aktuálnej situácie na mape
  • zobrazenie jazdnej trasy mobilnej jednotky
  • rozdelenie súkromnej a služobnej jazdy
  • mobilná kancelária - možnosť monitorovania aktivít, reporty ohľadne prevádzky vozidiel, manažérske pohľady, flexibilná kontrola činností
 • Komunikáciu s mobilnou jednotkou je možné uskutočniť bez telefonovania, priamo z aplikácie Smartphonu s možnosťou zaslania polohy GPS (ak je služba dostupná), prípadne zadaním adresy
 • MoVe je kvalitatívne nový pohľad na evidenciu aktivít - exaktný manažérsky pohľad na prevádzku, jej okamžitý stav alebo uplynulé aktivity
 • Využitím moderných technológií MoVe už nemusíte budovať vlastné dátové centrum, ale máte možnosť využitia vysoko bezpečného virtuálneho priestoru v profesionálnych datacentrách
 • Očakávaná úspora nákladov na prevádzku automobilov - notifikácia odklonu od jazdného príkazu

                                                             ziadankaweb          mapaweb