Domov > Riešenia > 

FM

Základné údaje o aplikácii.

Podnikový systém pre správu majetku prispôsobený požiadavkám odberateľa, s možnosťou nasadenia v prostredí IKT odberateľa, alebo vo virtuálnom prostredí dátového centra. Samozrejmosťou je  dodávka vrátane zaškolenia obsluhy a servisnej podpory po jeho nasadení. Vzhľadom k potrebne dokument manažmentu, rýchlych informatívnych výstupov a potrebe internej komunikácie pre aplikáciu bolo zvolené prostredie MS Sharepoint 2010+. 

Moduly

Číselníky

 • Časové intervaly
  • Poskytuje druhy časových intervalov, ktoré sa budú sledovať.
  • Príklad: 2 mesiace, 1 rok, 2 roky
 • Matematické operátory
  • Poskytuje matematické a logické operátory, ktoré sa môžu použiť pre nastavenie aktivátora dosiahnutých limitov (hodnota, čas...). Operátory sa používajú pri vyhodnotení typu predpisu a následné operatívne
   plánovanie procesov a činností.
 • Profesie
  • Poskytuje profesie (povolania),ktoré môžu vykonávať určité činnosti. Profesia má svoju cenu - hodinovú sadzbu.
 • Partneri
  • Schválené spoločnosti, ktoré môžu vystupovať ako dodávatelia činností. K firmám sú pridávané konkrétne osoby pre komunikáciu.
 • Peňažné meny
  • Číselník mien a kurzový lístok
 • Merné jednotky
  • Merné jednotky požívané v zozname materiálu.
 • Materiál
  • Poskytuje zoznam materiálu používaného pri výkone údržby majetku.
 • Výstupy
  • Pohľady a filtrácie dát s možnosťou exportu do xls formátu

Katalóg Majetku

 • Katalóg skupín Majetku
  • Skupiny Majetku vychádzajú z legislatívnych podkladov orientovaných na definíciu "vyhradených technických zariadení" (VTZ).
 • Katalóg typov Majetku
  • V rámci skupín Majetku sú definované typy Majetku. Typy Majetku majú pridelené procesy a predpisy procesov.
 • Katalóg procesov nad Majetkom
  • Poskytuje základné vzory procesov pre VTZ vyplývajúce z legislatívy.
 • Katalóg predpisov pre aktivácie procesov
  • Predpisy procesov predstavujú podmienky, podľa ktorých sa majú aktivovať procesy nad Majetkom. Katalóg poskytuje predpisy pre VTZ podľa platnej legislatívy.
 • Export z katalógu do prevádzkovej evidencie
  • Funkcia pre výber skupiny a typov za katalógu Majetku a následný export do prevádzkovej evidencie. Spolu s Majetkom sa exportujú aj príslušné procesy a predpisu pre VTZ.
 • Výstupy
  • Pohľady a filtrácie dát s možnosťou exportu do xls formátu

Evidencia Majetku

 • Skupiny Majetku
  • Skupiny Majetku vychádzajú z legislatívnych podkladov (VTZ), alebo môžu byť definované inak - na základe spoločných vlastností.
 • Typy Majetku
  • V rámci skupín Majetku sú definované typy Majetku. Typy Majetku majú pridelené procesy a predpisy procesov.
 • Majetok
  • Evidencia obsahuje konkrétne objekty alebo zariadenia, ktoré sú predmetom systému FM. Nové objekty za zaraďujú do evidencie zároveň s určením príslušného Typu Majetku. Na základe Typu Majetku sú k majetku pridelené aj zodpovedajúce Procesy pre údržbu Majetku a Predpisy spúšťania Procesov. Procesy a Predpisy vznikajú kópiou zo šablón Procesov a Typov Predpisov. Procesy a Predpisy procesov konkrétneho Majetku je možné dodatočne upraviť podľa konkrétnych požiadaviek.
 • Výstupy
  • Pohľady a filtrácie dát s možnosťou exportu do xls formátu

Procesy nad Majetkom

 • Procesné vzory pre typy Majetku a aktivity
  • Umožňuje evidovať vzory procesov nad typmi Majetku. Vzory procesov nad VTZ jen možné získať exportom z Katalógu majetku. K procesom je možné rozpísať jednotlivé úkony / aktivity.
 • Aktivity a materiál
  • K jednotlivým aktivitám je možné priradiť spotrebovaný materiál.
 • Merané veličiny
  • V prípade požiadavky na spúšťanie procesov v závislosti od nameraných veličín (kilometer, kilowatthodina atď.) je potrebné zaevidovať druhy meraných veličín ku konkrétnym typom Majetku.
 • Vytvorenie procesov Majetku
  • Vygenerovanie procesného listu ku konkrétnemu Majetku na základe typu Majetku.
 • Výstupy
  • Pohľady a filtrácie dát s možnosťou exportu do xls formátu

Predpisy aktivít s Majetkom

 • Typy predpisov na aktivácie procesov
  • Typy predpisov procesov predstavujú podmienky, podľa ktorých sa majú aktivovať procesy nad Majetkom. Typy predpisov pre VTZ je možné získať exportom z Katalógu majetku. Typy predpisov pre iné typy Majetku je možné vytvoriť manuálne.
 • Aktuálne predpisy procesov
  • Spustením funkcie "Vytvorenie procesov Majetku" sa automaticky preberú aj príslušné predpisy.
 • Výstupy
  • Pohľady a filtrácie dát s možnosťou exportu do xls formátu.

Operatívny plán údržby

 • Spustenie aktivácie predpisov
  • Funkcia na základe priradených Predpisov Procesov k Majetku prekontroluje všetky platné Predpisy Majetku. V prípade že niektorý Predpis je v danom momente aktuálny (nastal kritický čas alebo bol dosiahnutý limit meranej veličiny), funkcia automaticky naplní položky do Operatívneho plánu údržby a vyplní položku plánu a úlohy (aktivity) operatívneho plánu.
 • Spracovanie operatívneho plánu
  • Funkcia umožňuje meniť a dopĺňať parametre položky v operatívnom pláne vrátane termínov a cien.
 • Výstupy Pohľady a filtrácie dát s možnosťou exportu do xls formátu

Dispečing 

 • Spracovanie úloh operatívneho plánu
  • Funkcia umožňuje meniť a dopĺňať úlohy/aktivity v operatívnom pláne vrátane termínov, cien a spotrebovaného materiálu.
 • Evidencia nameraných veličín
  • Funkcia umožňuje manuálne vkladať hodnoty nameraných veličín na technických zariadeniach, meračoch a pod.. Hodnoty sú ďalej vyhodnocované v príslušných predpisoch procesov.
 • Pracovné postupy
  • Automatizácia tvorby ďalších aktivít podľa definovaných pravidiel.
 • Výstupy Pohľady a filtrácie dát s možnosťou exportu do xls formátu

Dokument manažment

 • Knižnica dokumentácie Majetku
  • Technická dokumentácia, záručné listy a pod.
 • Knižnica dokumentácie výkonu údržby
  • Revízne správy, zápisy o kontrolách a pod.
 • Výstupy Pohľady a filtrácie záznamov

Mediálna knižnica

 • Galéria Majetku
  • Fotodokumentácia objektov, video záznamy
 • Galéria výkonu údržby
  • Fotodokumentácia z výkonu revízií a opráv, video záznamy
 • Výstupy Pohľady a filtrácie záznamov

Pozemky a priestory

 • Katastrálne územia
  • Evidencia obcí a katastrálnych území
 • Pozemky
  • Evidencia pozemkov vrátane väzby na katastrálne územie. Každý pozemok môže byť naviazaný na prenajímané priestory.
 • Listy vlastníctva
  • katastrálna mapa, zaradenie pozemku (orná pôda atď.), účel pozemku, dátum uloženia do LV
 • Ťarchy k pozemkom
  • evidencia ťarchy na základe LV
   • subjekt ťarchy (napr. Telekom – kábel, ELE – el. vedenie atď.)
   • náhrady za ťarchu (prijaté platby od subjektov)
   • obdobie od - do
   • ochranné pásmo, dĺžka v metroch, pozemok
   • fotodokumentácia
 • Priestory
  • Evidencia priestorov, ktoré môžu byť naviazané na pozemky alebo objekty majetku. Pokiaľ sú priestory prenajímané, evidujú sa ďalšie atribúty: plocha, cenové parametre. Priestory môžu byť naviazané na nájomné zmluvy.
 • Výstupy Pohľady a filtrácie dát s možnosťou exportu do xls formátu

Energie a služby

 • Evidencia dodávateľov energií a vody
  • Evidencia zmlúv, termínov, cien, druhy energií.
 • Automatické sledovanie termínov zmlúv s dodávateľmi.
  • Evidencia spotreby Manuálny zápis hodnôt spotreby.
 • Limity a hraničné hodnoty pre rôzne druhy energií.
 • Kontroly fakturácie
  • Evidencia faktúr za energiu vrátane cien za merné jednotky spotreby
 • Evidencia zaplatených preddavkov a doplatkov (doúčtovanie) za obdobie
 • Porovnanie spotreby uvedenej na faktúre so skutočne nameranou hodnotou Energie a služby na vstupe a výstupe
  • Funkcia umožňuje evidovať energie a služby na vstupe a rozpočítavať náklady na energie a služby v rámci budov na výstupe. Pokiaľ budovy obsahujú prenajímané priestory, energia a služby sa pripočítajú do výmerov nájmu.
 • Výstupy
  • Pohľady a filtrácie dát s možnosťou exportu do xls formátu
  • Grafy spotreby energií podľa rôznych hľadísk
  • Prehľady a štatistiky podľa dodávateľov

Dane z nehnuteľností

 • Kategorizácia Majetku
  • Zaradenie pozemkov z hľadiska určenia.
 • Plánovanie platieb Evidencia zaplatených daní
  • Plán platieb dane (kvartálne)
 • Avízo o nasledujúcej platbe (kvartálne)
 • VZN
  • Sledovanie VZN príslušného mesta vzťahujúcich sa k predpisom daní
 • Výpočet dane
  • Výpočet dane z nehnuteľnosti
 • Výstupy Pohľady a filtrácie dát s možnosťou exportu do xls formátu

Nájomné zmluvy

 • Správa nájomných zmlúv
  • Funkcia umožňuje evidovať nájomné zmluvy s nájomcami. Základnými parametrami zmluvy sú: spoločnosť /nájomca, prenajímaný priestor, cena nájmu, nájomný interval, dátumy platnosti zmluvy. V histórii výmerov je možné zobraziť výmery nájomného a ich stav.
 • Výstupy
  • Pohľady a filtrácie dát s možnosťou exportu do xls formátu

Výmery prenájmov

 • Generovanie výmerov
  • Funkcia na základe nájomných zmlúv a ich parametrov generuje výmery nájomného.
 • Správa výmerov
  • Výmery nájomného je možné monitorovať od vzniku výmeru po úhradu.
 • Výstupy Pohľady a filtrácie dát s možnosťou exportu do xls formátu