Domov > Riešenia > 

CRM

datastream_crm

Customer Relationship Management

CRM chápeme ako plánovite  realizovanú stratégiu pre riadenie firemných interakcií so zákazníkmi, klientmi a riadenie obchodných príležitostí. Táto  stratégia je realizovaná pomocou špecializovaných  technológií na organizáciu, automatizáciu a synchronizáciu podnikových procesov, predovšetkým obchodných aktivít, ale aj na marketing,   zákaznícky servis a servisnú podporu.

Ciele CRM

Základnými cieľmi stratégie CRM sú :

 • nájsť, prilákať a získať nových klientov
 • udržať klientov ktorých spoločnosť už má
 • prilákať bývalých klientov späť
 • znížiť náklady na marketing
 • znížiť náklady na klientsky servis

Ponúkame vám riešenia na báze MS Sharepoint 2010+ a MS Dynamics CRM.

CRM - riešenie pre riadenie obchodných vzťahov na báze MS Sharepoint

Ciele riešenia

Riešenie poskytuje moduly na evidenciu obchodných vzťahov a riešenie obchodných prípadov.

Základnými cieľmi sú:

 • Sprehľadnenie zoznamu zákazníkov a ich kontaktov
 • Evidencia pracovných úkonov počas vybavovania obchodnej príležitosti
  • Oddelenie dát podľa zaradenia obchodníkov k vlastníkom a skupinám
 • Spoločná knižnica dokumentov

Technické prostredie:

Prostredie pre nasadenie aplikácie je Microsoft SharePoint vo verzii 2010 v edícii Foundation. Toto prostredie je stavané ako centrálne miesto pre spoločný pracovný priestor užívateľov a poskytuje vhodné funkcionality pre tímovú spoluprácu. Klient pristupuje k aplikácii s pomocou web browsera.

Moduly aplikácie CRM

Číselníky

Vlastníci

 • Zoznam vlastníkov - firiem v prospech ktorých sa vykonávajú všetky aktivity CRM
 • O vlastníkoch sú evidované identifikačné údaje vrátane štandardných kontaktov (adresa, email, telefón atď.)

Predajcovia (obchodníci)

 • Jedná sa o konkrétne osoby - predajcov, ktorí vykonávajú obchodné aktivity v prospech konkrétneho vlastníka
 • O predajcoch sú evidované identifikačné údaje vrátane štandardných kontaktov (email, mobil atď.)
 • Predajcovia sú zaraďovaní do skupín v ktorých spoločne zdieľajú obchodné aktivity aj obsah (dokumentácia)

Obchodné vzťahy - Oblasť podnikania

 • obsahuje členenie podľa regiónov, napr.: "Tuzemsko", "Zahraničie"

Obchodné vzťahy - Činnosť

 • obsahuje členenie podľa odvetvových oblastí, napr. "Stavebníctvo", "Poľnohospodárstvo"

Typ Obchodného vzťahu

 • obsahuje členenie podľa obchodného vzťahu, napr.: "Odberateľ", "Dodávateľ"

Typ Obchodného prípadu

 • obsahuje rozlíšenie obchodných prípadov, napr.: "Predbežný záujem", "Záväzná objednávka"

Obchodné vzťahy

Obchodné vzťahy pokrývajú údaje o zákazníkoch s ktorými sa rozvíjajú obchodné aktivity

Základné vlastnosti/parametre Obchodného vzťahu:

  • Spoločnosť (Názov)
  • Typ obchodného vzťahu (výber)
  • Oblasť podnikania (výber)
  • Hlavná činnosť (Výber)
  • Stav (aktívny/pasívny)
  • Adresa
  • Základné kontakty (tel., fax, email ...)

Kontakty obchodných vzťahov

Každý Obchodný vzťah môže mať zaevidované viacero ďalších kontaktov (kontaktných osôb). Kontakty budú používané pri komunikácii v rámci spracovania Obchodných prípadov a Aktivít.

Základné vlastnosti/parametre Kontaktu Obchodného vzťahu:

 • Spoločnosť (Obchodný vzťah)
 • Meno, Priezvisko
 • Funkcia (konateľ, fakturácia....)
 • Adresa
 • Kontakty (tel., fax, email, www...)

Priamo nad vybraným obchodným vzťahom je možné vyvolať špeciálnu akciu Telefonát na zaznamenanie obsahu telefonátu.

Kontakty z CRM je možné synchronizovať s kontaktami v MS Outlook.

Obchodné prípady

Obchodné prípady sú vlastne obchodné príležitosti ktoré sú prejednávané medzi obchodníkmi a zákazníkmi (firmami) .

Základné vlastnosti/parametre Obchodného prípadu:

 • Názov
 • Spoločnosť (Obchodný vzťah – Výber)
 • Typ obchodného prípadu (Výber)
 • Stav prípadu (Nastavený programovo: Nový, Ukončený)
 • Koncový stav : Ukončený úspešne / neúspešne
 • Popis ukončenia
 • Popis (text)
 • Vlastník (generuje CRM na základe práv používateľa)
 • Obchodník (generuje CRM na základe prihláseného používateľa)
 • Dátum vytvorenia (generuje CRM)
 • Dátum zmeny (generuje CRM)

Priamo nad konkrétnymi Obchodnými prípadmi je možné generovať ďalšie akcie kliknutím na príslušnú ikonu:

 • Úloha
  • Vygeneruje jeden záznam typu "Úloha" do zoznamu aktivít
  • V automaticky zobrazenom formulári je možné doplniť popis telefonátu
 • Telefonát
  • Vygeneruje jeden záznam typu "Telefonát" do zoznamu aktivít
  • V automaticky zobrazenom formulári je možné doplniť popis a termín úlohy
 • Stretnutie
  • Vyvolanie akcie „Stretnutie“ generuje jeden záznam do zoznamu aktivít a jeden záznam do kalendára CRM
  • V automaticky zobrazenom formulári je možné doplniť popis a termín stretnutia
 • Ukončenie
  • Vyvolanie akcie „Ukončenie“ zmení stav obchodného prípadu na "Ukončený"
  • V automaticky zobrazenom formulári je možné doplniť spôsob ukončenia (úspešne/neúspešne), poznámku a rozhodnúť či obchodný prípad pokračuje servisnou podporou

Aktivity

Záznamy v aktivitách vznikajú generovaním aktivít nad Obchodnými prípadmi (klik na ikonu aktivity nad Obchodným prípadom).

Základné vlastnosti/parametre Aktivity:

 • Názov (generuje CRM, napr.: „Stretnutie + Názov Obchodného prípadu“
 • Spoločnosť (Obchodný vzťah) (generuje CRM)
 • Obchodný prípad (generuje CRM)
 • Typ aktivity (generuje CRM)
 • Popis (text)
 • Vlastník (generuje CRM na základe práv používateľa)
 • Obchodník (generuje CRM na základe prihláseného používateľa)
 • Dátum vytvorenia (generuje CRM)
 • Dátum zmeny (generuje CRM)

Emaily a prílohy emailov

CRM systém umožňuje email správy súvisiace s obchodnou evidenciou ukladať priamo z MS Outlooku do spoločnej knižnice v CRM. Email správy v CRM knižnici majú navyše oproti štandardným email správam aj dodatočné linky na príslušné evidencie v CRM (Obchodné vzťahy, Obchodné prípady atď.).

Knižnice dokumentov CRM

CRM systém ukladá  všetky dokumenty potrebné pre obchodné aktivity do spoločnej dokumentačnej knižnice. Povolené formáty dokumentov sú MS Word, Excel, PDF. O každom dokumente v knižnici sú evidované aj obchodné dáta (atribúty).

Základné vlastnosti/parametre Dokumentu:

 • Názov dokumentu
 • Spoločnosť (Obchodný vzťah - Výber)
 • Obchodný prípad (Výber)
 • Aktivita (Výber)
 • Popis (text)
 • Vlastník (generuje CRM na základe práv používateľa)
 • Obchodník (generuje CRM na základe prihláseného používateľa)
 • Dátum vytvorenia (generuje CRM)
 • Dátum zmeny (generuje CRM)

Pre každý typ dokumentu (ponuka, zmluva...) je možné vytvoriť jednotnú šablónu pre celý systém CRM. Samozrejmosťou sú funkcie verzovania a uzamykania rozpracovaných dokumentov.

Kalendár

CRM systém používa spoločný obchodný kalendár udalostí. Udalostí zapísané v Kalendári sú viditeľné pre všetkých používateľov zaradených do skupín práv (CRM skupiny). Kalendár CRM systému je možné pripojiť do kalendárov v MS Outlook u na lokálnych počítačoch používateľov. 

Jednotlivé udalosti môžu byť do Kalendára zapísané dvomi spôsobmi:

 • Automaticky po spustení Akcie typu „Stretnutie“
 • Manuálne vložením novej udalosti a vyplnením parametrov priamo v Kalendári

Základné vlastnosti/parametre udalosti v Kalendári CRM:

 • Názov udalosti
 • Spoločnosť (Obchodný vzťah)
 • Obchodný prípad
 • Aktivita
 • Popis (text)
 • Dátum a čas udalosti
 • Miesto konania
 • Vlastník (generuje CRM na základe práv používateľa)
 • Obchodník (generuje CRM na základe prihláseného používateľa)
 • Dátum vytvorenia (generuje CRM)
 • Dátum zmeny (generuje CRM)

Outlook plugin

Pre potreby zviazania CRM systému s lokálnymi Outlook klientmi bol vyvinutý programový Outlook plugin, ktorý uľahčuje integráciu email správ a ich príloh priamo do CRM.

Základné vlastnosti/parametre email správy v Email knižnici CRM:

Štandardná časť správy:

 • Názov (subjekt), odosielateľ, príjemca, text atď.

CRM časť správy:

 • Vlastník
 • Spoločnosť
 • Obchodný prípad
 •  Aktivita